Årsmötesprotokoll

Protokoll för årsmötet 2024
i Övre Vojmådalens bygdeförening

Bygdegården i Henriksfjäll söndagen 17 mars

Närvarande: Gunnevi Näslund, Sven Larsson, Daniel Sundqvist, Malin Liljeqvist, Jan Ronnling, Mai Lönn, PeO Larsson, Ulla-Britt Skoglund, Ulla-Britt Skoglund, Sune Hansson, Anita Hansson, Carina Larsson, Gun Rickefors, Lisbeth R Risén, Margith Bovinder, Sofia Olsson Olsén

 1. Årsmötet öppnades
 2. Till ordförande för mötet valdes Gunnevi Näslund och till sekreterare Sofia Olsson Olsén. Till justerare valdes Ulla-Britt Skoglund och Anita Hansson.
 3. Verksamhetsberättelsen för 2023 föredrogs.
 4. Ekonomin för 2023 redovisades av ordförande Gunnevi Näslund. Vi har fått fler medlemmar, ökat caféförsäljningen. I stort sett ökning på samtliga intäkter. Sticker ut gör övriga intäkter vilket är minnesgåvor och bidrag till taket från enskilda givare.
 5. Revisorerna avgav sin berättelse.
 6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 7. Beslutades om arvoden och ersättning till styrelsen samt vaktmästare. Ordförande, sekreterare, kassör och vaktmästare arvoderas med 3 000 kr per år.
 8. Inga motioner hade inkommit till årsmötet.
 9. Val av styrelsemedlemmar genomfördes.
  Ordförande (1år): Gun Rickefors
  Kassör (1 år): Pernilla Hansson
  Sekreterare (2 år):  Sofia Olsson Olsén
  Styrelseledamot (2 år): Britt-Inger Westlund
  Styrelseledamot (2 år): Anita Hansson
  Styrelseledamot (1 år): Erika Abrahamsson
  Styrelseledamot (1 år): Daniel Sundqvist
  Styrelsesuppleant (1 år): Sofia Abrahamsson
 10. Val av två revisorer (1 år): Anna-Lena Karlsson, Lars Pettersson
 11. Val av Revisorsuppleant (1 år): Nina Karlsson
 12. Val av vaktmästare (1 år): Jan Ronnling
 13. Val av valberedning (1 år): Daniel Sundqvist tillsammans med styrelsen
 14. Val av kaffevärdinnor (1år) Ulla-Britt Skoglund, Anita Hansson
 15. Medlemsavgiften för 2025 fastställdes till 150 kr.
 16. Övriga frågor

– Städdag och medlemsmöte, planeras preliminärt till lördagen den 1 juni 2024

– Sommaren 2024: Aktiviteter och öppettider planeras från midsommarafton till hösthelgen, våfflor, loppis, slöjd mm.

– Henriksfjäll fyller 200 år i år och det ska uppmärksammas på olika sätt, bland annat med en minnessten med plakett, det ska även uppmärksammas på midsommaraftonen och firas dessutom med något evenemang i december. Gun pratar med Bill och att komplettera Henriksfjälls-skylten med 200 år. Kanske ska vi ha en kulturell berättarafton med människor som kan vår historia? Kanske under Fjällsommar-veckan? Bildspel? Alla idéer är välkomna.

– Städlistan: Städning sker en gång i månaden vintertid och de namn som står på listan nu kvarstår förmodligen. Gun Rickefors går igenom listan och kollar av med de personer som står antecknade.

– Vi har kommit över en karta från Vattenfall, med en ny plan vad gäller ställverkets placering. Denna plats är alldeles intill bygdegården, mitt inne i byn. Marken går rakt över vattentäkten till bygdegården. Karl-Johan Ottosson och Jenny Berg är kontakterna mot Vattenfall och de har förmodligen inte fått någon information, men styrelsen kollar upp det med dem. Våra argument är bland andra just vattentäkten, att det är ett kulturområde samt hälsoskäl.
Sofia kontaktar initialt Jenny Berg.

17. Mötet avslutades

Ordf: Gunnevi Näslund   
Sekr: Sofia Olsson Olsén   
Justerare: Anita Hansson                                                                       
Justerare: Ulla-Britt Skoglund